Skip to content

zelfstandigen & KMO

Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering bestemd om de slachtoffers van een arbeidsongeval en hun gezin te vergoeden. De vergoeding betreft ongevallen op de werkplaats en op weg naar de werkplaats. Het is een wettelijk verplichte verzekering te onderschrijven door elke werkgever ten voordeel van al zijn werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf hun inwerkingtreding.

De vergoedingsbedragen zijn berekend op basis van hun reële salaris, maar met een maximale wettelijke limiet vastgesteld op EUR 37,545.92 bruto (op 01/01/2011).
Het deel van het salaris dat hoger is dan de wettelijke limiet kan worden gedekt indien de werkgever een uitbreiding van de dekking genoemd “excedent- wet” of “complement-wet” onderschrijft.

Stelt u personeel tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om daarvoor een arbeidsongevallenverzekering
te onderschrijven. Maar wat houdt dat precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat gebeurt tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval
dat zich tijdens en door het werk voordoet, en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een
letsel veroorzaakt.
Een ongeval dat zich voordoet op de normale weg naar en van het werk wordt ook beschouwd als een
arbeidsongeval.

Verplicht

Elke werkgever in België moet voor zijn werknemers het risico ‘arbeidsongeval’ dekken, en daarvoor
dus een verzekering afsluiten. Wie personeel in dienst heeft en toch geen arbeidsongevallenverzekering
onderschrijft, begaat een overtreding — en dat kan zeer zware gevolgen hebben.
U wordt automatisch aangesloten bij Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s) en u moet
daarvoor een bijdrage betalen. Wordt een van uw werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval,
dan zal Fedris hem of haar vergoeden en vervolgensde betaalde vergoedingen (een bedrag dat flink
kan oplopen!) op u verhalen.

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam aangeeft, arbeidsongevallen van werknemers.
Daarbij zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.
De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de kosten voor medische verzorging, prothesen en
verplaatsingen. Ze keert ook een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.
De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het
loon voor de berekening van de vergoeding wordt begrensd tot een maximaal jaarloon (wettelijk
plafond). Dat betekent dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten gevoelig zien
teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen
wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dat opvangen door ook het
gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt te verzekeren.

Wie is er gedekt?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan, zijn verzekerd. Let ook op deze punten:
Doet u ook een beroep op zelfstandige medewerkers? Dan moet u dat expliciet
vermelden.